Divosa

Inleiding

Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. De leden van de vereniging bestaan uit organisaties met een gezamenlijke missie: mensen in staat te stellen om actief aan de samenleving deel te nemen. Denk hierbij aan het vinden van werk, het genereren van voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer er voor deelname aan de samenleving integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is.

 

Uitdaging

De decentralisaties van de zorg hebben grote invloed op de manier waarop gemeenten de zorg voor hun inwoners organiseren. Zowel binnen gemeenten als tussen gemeenten onderling. Maar ook in de samenwerking extern met scholen, welzijnsorganisaties, zorginstanties en woningbouwverenigingen. Samen vormen zij een vangnet voor kwetsbare mensen in hun gemeente. De uitdaging voor Divosa en haar leden ligt in het meebewegen met deze ontwikkelingen en hun eigen vakmanschap te verbeteren. Zicht op de uitvoeringspraktijk en op de cijfers
is daarom essentieel, om vanuit die rol de ontwikkeling naar één sociaal domein te ondersteunen. De benchmark stelt gemeenten in staat om zich onderling te vergelijken met als uiteindelijk doel om van elkaar te kunnen leren.

 

Oplossing

Om zicht te verkrijgen op de praktijk heeft Divosa in samenwerking met Totta Research, Stimulanz en BMC (Bestuur en Management Consultants) de Divosa Benchmark ontwikkeld. Een instrument waar al vijf jaar meer dan 220 gemeenten hun prestaties op het gebied van Werk & Inkomen en Armoede & Schulden kunnen meten en vergelijken. Dit doen zij in CViews, de online benchmarkingtool van Totta. Op dit platform worden zowel de gegevens van gemeenten uitgevraagd als gepresenteerd in overzichtelijke dashboards en rapporten. Hierin is eenvoudig de vergelijking te maken met andere vergelijkbare gemeenten. Dit helpt hen bij organisatorische en beleidsinhoudelijke afwegingen. Er wordt op dit moment ook hard gewerkt aan een nieuwe module voor het sociaal domein.

 

Resultaat

De gemeenten ontvangen elke maand actuele en diepgaande gegevens op het gebied van bijstand, re-integratie en handhaving. Zij krijgen zo goed zicht op het eigen beleid en de vergelijking met andere gemeenten. Ook ontvangen zij jaarlijks een volledig beeld van de eigen prestaties op het gebied van armoedebeleid en schuldhulpverlening. In bijeenkomsten en gesprekken vindt vervolgens duiding van de eigen uitvoering plaats: het verhaal achter de cijfers. De benchmark biedt gemeenten handvatten om de eigen prestaties te meten en te verbeteren. Anderzijds worden algemene ontwikkelingen in het sociaal domein blootgelegd en inzichtelijk gemaakt.

 

Wil je meer informatie over deze klantcase? Neem dan contact op met collega Sergio van Keulen of met collega Rutger de Beurs.

ZW foto rond sergio   ZW foto rond rutger

Back to Top