VSv Kompas – Ingrado

Inleiding

Ingrado is de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en RMC. De organisatie zet zich actief in voor het beschermen en versterken van het recht op onderwijs. Zij probeert effectief beleid voor participatie van jeugdigen in onderwijs en werk te bevorderen, en goede voorwaarden voor het werk van haar leden te realiseren. Deze leden bestaan uit leerplicht afdelingen van vrijwel alle gemeenten en de RMC-regio’s.

 

Uitdaging

Om de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk te bevorderen is goed zicht op de praktijk onmisbaar. Van daaruit is bij Ingrado en haar leden de vraag naar actuele informatie over verzuim en voortijdig schoolverlaten ontstaan. Om zo beter inzicht te verkrijgen in beleidskeuzes en resultaten en op basis hiervan schooluitval in de regio duurzaam terug te dringen.

Oplossing

Ingrado heeft daarom, in samenwerking met Totta Research, het Verzuim en Schoolverlaters Kompas ontwikkeld. Dit is een programma dat zich richt op de problematiek van voortijdig schoolverzuim en -uitval. Met als doel om RMC-regio’s en gemeenten te voorzien van data en beleidsinformatie die hen in staat stelt data te duiden en beleid te evalueren. In dit programma wordt op het digitale platform van Totta, CViews, de meest actuele informatie over verzuim en uitval gebundeld in overzichtelijke rapportages, dashboards en factsheets. Dit is een (deels) besloten online omgeving waarin deelnemers zowel eigen gegevens kunnen invullen, als de resultaten kunnen inzien. Ook is het mogelijk om uitgebreider en gerichter vergelijkingen te maken van de uitvalcijfers met de cijfers van andere regio’s. Naast de ontsluiting via www.vsvkompas.nl worden de cijfers sinds kort ook aangeboden op de facts & figures pagina van het Ingrado Magazine.

 

Resultaat

Aan de hand van deze cijfers verkrijgen Ingrado en haar leden meer zicht op de uitvoeringspraktijk. Het openbare gedeelte rond de leerplicht cijfers wordt jaarlijks aangeboden bij het verschijnen van de leerplicht brief in de Tweede Kamer. Zo voorziet het Kompas ook externen van actuele informatie. Dit biedt de RMC-regio’s handvatten om eigen beleid te monitoren en strategische keuzes daarop af te stemmen. Goede informatie is een belangrijke basis voor (de ontwikkeling van) effectief verzuim- en Vsv-beleid. Met de informatie in het VSv Kompas kunnen beleidsmakers de regio of gemeente vergelijken met andere regio’s of landelijke cijfers (benchmarken) en op basis daarvan analyses maken van verzuim en uitval in uw regio (benchlearning). Een recent voorbeeld hiervan was de landelijke RMC-dag 9 november waarbij vertegenwoordigers uit het RMC werkveld met elkaar in gesprek gingen over elkaars cijfers.

 

Wil je meer weten over deze klantcase? Neem dan contact op met collega Ramesh Vanenburg of met collega Jos Balk.

ZW foto rond ramesh   ZW foto rond jos

Back to Top