Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Democratie in Actie: Quick Scan Lokale Democratie


Uitdaging

Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet en de decentralisatie in het sociaal domein brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bij veel van deze kwesties is de rol van inwoners cruciaal. Daarom wordt het voor gemeenten steeds belangrijker om goed samen te werken met inwoners. Hoe kunnen gemeenten de relatie met inwoners (verder) versterken?


Oplossing

De Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) helpt hierbij. Deze Quick Scan is onderdeel van het ondersteuningsprogramma Democratie in Actie, een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de beroeps- en belangenverenigingen en een groot aantal partners. De Quick Scan én de gloednieuwe applicatie waarin deze draait, zijn in samenwerking met Totta Research, Vincent van Stipdonk (raadgever) en Outfox (digitaal bureau) ontwikkeld.


Elke gemeente is verschillend

En in elke gemeente proberen raadsleden, collegeleden en ambtenaren op eigen wijze in te spelen op wat er lokaal nodig is. De scan inventariseert hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden nu kijken naar het democratische samenspel in hun gemeente. Dat gaat om vragen als: hoe worden in uw gemeente besluiten genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is daar draagvlak voor? Kunnen inwoners meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen?

De applicatie biedt gemeenten de mogelijkheid om zelfstandig raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners uit te nodigen voor het onderzoek. Ook kan de gemeente eigenhandig maatwerkvragen toevoegen, de respons monitoren én aan het eind van het traject een rapport genereren. In het rapport wordt vervolgens zichtbaar hoe de verschillende doelgroepen kijken naar de democratie in hun gemeente. Daarnaast wordt ook  een referentiecijfer getoond (gemiddelde van alle deelnemende gemeenten).


Resultaat

De Quick scan helpt om in kaart te brengen hoe het staat met de lokale democratie. De scan geeft een goed eerste inzicht in de beelden en meningen van inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden. Vervolgens kunnen zij gezamenlijk betekenis geven aan de resultaten door samen te bespreken op welke punten het beter kan of moet. En daar mee aan de slag te gaan! Om zo samen het lokale democratische samenspel passend vorm te geven.

Meer weten? Ga dan naar: www.democratieinactie.nl en www.quickscanlokaledemocratie.nl of neem contact op met collega Rutger de Beurs of met collega Jos Balk.

ZW foto rond rutgerZW foto rond jos

 

Back to Top